Nieuws

Zuivelfabriek De Graafstroom door Qlip gecertificeerd voor MVO

Zuivelfabriek De Graafstroom is op 4 september 2013 beoordeeld door Qlip in het kader van de Q-MVO certificering. Hierbij werd voldaan aan de eisen voor Q-MVO certificering categorie 1.

Zuivelfabriek De Graafstroom is hiermee het eerste grote zuivelbedrijf van Nederland die deze certificering heeft behaald. Op donderdag 24 oktober heeft Jan Bobbink, directeur Qlip NV , het Q-MVO certificaat aan De Graafstroom uitgereikt. Zuivelfabriek De Graafstroom is sinds 1,5 jaar bezig om op een gestructureerde wijze vorm te geven aan een managementsysteem voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

In de afgelopen periode is een gedegen basis is gelegd om het MVO systeem verder uit te werken en te implementeren. Hiervoor werd door de MVO stuurgroep een MVO beleidsplan uitgewerkt waarin via een persoonlijk dialoog o.a. ook de belangen en verwachtingen van de diverse stakeholders in beeld werden gebracht.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een meerjarig MVO-beleid waarin korte en lange termijndoelstellingen zijn vastgelegd. Deze doelstellingen zijn vertaald naar concrete actiepunten. Door diverse MVO werkgroepen is veel werk verzet en zodoende zijn de medewerkers uit alle afdelingen zeer nauw betrokken. Hiermee is een goed fundament gelegd voor een verdere ontwikkeling en verankering van het MVO-beleid in de organisatie van zowel onze fabriek alsmede binnen onze coöperatie.

Algemeen kan worden gesteld dat een verdere ontwikkeling van het MVO beleid, met als beoogd resultaat een hogere categorie binnen de Q-MVO certificering, door het bedrijf sterk wordt gestimuleerd en dat al onze medewerkers hierbij zeer betrokken zijn.

Daarnaast participeert Zuivelfabriek De Graafstroom samen met haar coöperatie DeltaMilk in diverse overlegorganen die binnen de Nederlandse Zuivelketen actief zijn. Naast Stichting Duurzame Zuivelketen, Stichting Weidegang en Koekompas, wordt tevens met Stichting Blauwzaam samengewerkt vanuit het afgesloten energieconvenant. Samen met onze melkveehouders werken we hard om onze keten van koe tot consument nog duurzamer te maken.

Zuivelfabriek De Graafstroom staat dan ook symbool voor vertrouwen en het bundelen van krachten, tussen onze leden melkveehouders, onze medewerkers, onze afnemers, andere relaties en onze leefomgeving. Samen werken we – met respect voor mens, dier en onze aarde – aan (h)eerlijke producten met een goed en gezond rendement.

www.degraafstroom.com